Badminton
Mixed: Sudirman Cup
Year Location
2013 Kuala Lumpur (mas)
2011 Qingdao (chn) China Denmark Indonesia
South Korea
2009 Guangzhou (chn) China South Korea Indonesia
Malaysia
2007 Glasgow (sco) China Indonesia England
South Korea
2005 Beijing (chn) China Indonesia Denmark
South Korea
2003 Eindhoven (ned) South Korea China Denmark
Indonesia
2001 Sevilla (esp) China Indonesia Denmark
South Korea
1999 KÝbenhavn (den) China Denmark Indonesia
South Korea
1997 Glasgow (sco) China South Korea Denmark
Indonesia
1995 Lausanne (sui) China Indonesia Denmark
South Korea
1993 Birmingham (eng) South Korea Indonesia China
Denmark
1991 KÝbenhavn (den) South Korea Indonesia China
Denmark
1989 Jakarta (ina) Indonesia South Korea China
Denmark